Blanketter

Kontoanmälan/kontoändring

Ny ägare/ställföreträdare till fastighet, eller bytt bank/kontonummer? Fyll i en kontoanmälan/kontoändring och skicka in till oss så vi kan uppdatera registren inför kommande utdelningar!

Fullmakt

Enligt reglemente för Vilhelmina Övre Allmänningsskog 17 §: "Ägare av delägarfastighet kan på stämma utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet får endast företräda en ägare. Om ombudet företräder någon som äger fler än en delägarfastighet får ombudet rösta även för dessa fastigheter. Fullmakt för ombud skall vara undertecknad och bevittnad av en person."

Lantmäteriet - inskrivning ställföreträdare

Enligt reglemente för Vilhelmina Övre Allmänningsskog 2 §: "Det är delägarfastigheten som är delägaren i Vilhelmina Övre Allmänningsskog. Ägs sådan fastighet, som är taxerad som lantbruksfastighet, av tre eller flera skall en ställföreträdare utses att företräda fastigheten. Valet av ställföreträdare skall skriftligen anmälas, dels till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel, dels till allmänningsstyrelsen."

Länsstyrelsen - deponerad utdelning

Då en fastighet saknar ställföreträdare, eller om utbetald utdelning kommer i retur efter upprepade utbetalningsförsök, deponeras utdelningen hos Länsstyrelsen. För att få tillgång denna måste man ansöka hos Länsstyrelsen om att få ut deponerade medel. Saknas ställföreträdare för fastigheten, måste först en inskrivning göras hos Lantmäteriet.

Avtal fritidshuggning

Deltagarlista älgjakt

Uppgift om jaktlagets sammansättning ska lämnas in senast den 30 april årligen.

Redovisning älg/björn

Redovisningen ska lämnas in senast 14 dgr efter jaktens avslutande.