Examensarbeten 2018

 

Elin Linde; Natur- och kulturvärden kopplade till flottningsleder - kartläggning av flottningsmiljön kring Njakafjäll.

"Sammanfattning 

 

Den svenska skogen har länge haft en betydande roll för människan och i stora delar av skogslandskapet finns det spår av mänsklig aktivitet, vilka utgör ett kulturvärde. I denna studie har en tvärsektoriell ansats använts för att undersöka natur- och kulturmiljövärden kopplade till flottningsleder i anslutning till Njakafjäll i Vilhelmina kommun. Studien är baserad på subjektiva kvantitativa fältinventeringar, studier av källmaterial på Landsarkivet i Härnösand och kvalitativ datainsamling i form av intervjuer.    Resultatet visar att det finns få spår av flottningen kring Njakafjäll och att bäckarna har en god biologisk status. Den bäck som har spår av olika flottningskonstruktioner är Kojsjöbäcken vilken användes av en flottningsförening under 13 år. Kulturvärdena som finns är viktiga på den lokala nivån på grund av de immateriella värdena. Det är möjligt att förena natur- och kulturmiljövården med bättre kommunikation och tvärsektoriellt arbete. För att kunna utveckla det tvärsektoriella arbetet vid flottningsleder är det viktigt att inkludera den lokala nivån som kan ge kulturvärdena en högre status. Studien är viktig eftersom det saknats forskning om bäckarnas biologiska status och historiska användning. Dessutom är forskningen som berör tvärsektoriellt arbete över natur- och kulturmiljövården begränsad."

 Hela rapporten finner ni på denna länk: https://stud.epsilon.slu.se/15283/7/linde_e_200120.pdf

 

 

Linnea Forssén; Målkonflikter och styrning i fjällnära skog

"Abstract

Skogen är en resurs som i omställningen till ett hållbart samhälle förväntas producera olika värden och nyttor. I praktiken har olika sätt att betrakta hållbarhet skapat målkonflikter när allt fler aktörer inkluderas i policyområdet skog. Studien konkretiserar genom en fallstudie problematiken med det skogspolitiska målet som jämställer produktion och miljö i fjällnära skog, ett geografiskt område som ofta blir centrum för intressekonflikter. Detta eftersom koncentrationen av natur- och kulturvärden där är hög och de ekonomiska marginalerna i skogsbruket små.

Studiens syfte är att utvärdera konsekvenserna av alternativa avverkningsformer i fjällnära skog där föryngringsavverkning inte tillåts, avseende bibehållen lönsamhet respektive bevarade av naturvärden. För att därigenom påvisa praktiska förutsättningar och konsekvenser rådande styrning resulterar i. Utgångspunkt tas i den operativa nivån för att undersöka en markägares (VÖA) möjligheter att bedriva skogsbruk på marker med höga naturvärden ovan den fjällnära gränsen. Studiens syfte testas genom blädning med förstärkt hänsyn som alternativ till föryngringsavverkning. Försöket genomförs i samverkan mellan VÖA och Skogsstyrelsen för att motsvara verkliga förhållanden för naturvärdesinventering, planering och drivning. Resultaten analyseras med avseende påmiljömässiga och produktionsmässiga effekter. Konsekvenserna diskuteras i termer av styrning och de nationella skogspolitiska målen.

Resultatet visar att blädning varken bibehöll naturvärden eller var ekonomiskt fördelaktigt för VÖA. Rådande styrning begränsar således VÖA att utifrån sin kärnverksamhet skogsbruk utveckla lokalsamhället. Studien visar att statens styrning av fjällnära skog innebär negativa konsekvenser så som minskad rättssäkerhet och försvagad legitimitet för statsmakten. Detta leder i sin tur till kontraproduktiva effekter i arbetet för att uppnå skogspolitikens jämställda mål och miljömålet Levande skogar."

Hela rapporten finner ni på denna länk: https://stud.epsilon.slu.se/14462/11/forssen_l_190410.pdf