Projektet Kultsjödalen

2020

Under 2020 fortsatte arbetet bl.a. med manuella åtgärder i Gäddbäcken och utsättning av glochidieinfekterad öring (mussellarver på öringens gälar) i Dainabäcken. Läs nyhetsbrevet här!

 

Nyhetsbrev 2019

Ännu en säsong till ända! Under 2019 ufördes bl.a. åtgärder i Gäddbäcken och Dainabäcken, samt inventering av flodpärlmusslan i Marsån. Läs mer i Nyhetsbrev 2019 !

Restaurering av flottningsleder - Projektet Kultsjödalen

På höststämman 2014 beslutade delägarna att Vilhelmina Övre Allmänningsskog skulle gå in som medfinansiär i Länsstyrelsens projekt för restaurering av gamla flottningsleder i bl.a. Marsån och Dainabäcken 2015. Inte anade vi då att projektet skulle fortsätta växa på detta vis! Det är nu 4 säsonger som projektet pågått i Länsstyrelsens regi, och numera med finansiering av Naturskyddsföreningens miljöfond och Naturvårdsverkets Åtgärdsprogram.

Här kommer nyhetsbrevet för 2018! Läs mer

 

Länsstyrelsens nyhetsbrev 2017, restaureringsprojektet

Läs här!

 

Då har vi fått en sammanfattning från Länsstyrelsen för säsongen 2016!

Läs mer här

 

Restaurering av vattendragen kring Stalon..

..fortgår för fullt även i år, 2016. Länsstyrelsen har sökt och fått ekonomiska medel beviljade från bl.a. Naturskyddsföreningens miljöfond http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/miljofond

Stalonbcken  I år fokuserar man arbetet i Stalonbäckens övre delar, kör ut lekgrus i Dainabäcken och delar av Marsån, samt fortsätter med inventering av vatten där man misstänker förekomst av flodpärlmusslan. Vilhelmina kommun bistår med inventering med hjälp av elfiske, och Vilhelmina Övre Allmänningsskog bistår med röjning av skog mm. Följ arbetet på Länsstyrelsens facebooksida: https://www.facebook.com/restaurering/ (ingen inloggning krävs).

 

  Här kan du läsa mer om projektets bakgrund, målsättning och genomförande!

 

 

 

 

Foto: Magnus Lindberg

 

 Säsongsavslut 2015 Marsåprojektet

Säsongens restaureringsarbete i Marsån avslutades den 7 oktober under 2015. Årets restaurering omfattade den 7 km långa sträckan från Fatsjöluspen ner till Malgomaj. Vi restaurerade totalt en sträcka av 1,9 km, ca 17 storblock (> 2 m) per 100 m tillfördes och bredden på ån ökade med ca 30 %. Lekbottnar för öring och harr förbereddes med, totalt 140 m². Dessutom tillfördes död ved på sträckor vilket skapar höga ekologiska värden. Vi justerade även några äldre restaureringar i Dainabäcken. Totalt en sträcka på 475 m. Storblock tillfördes och nya lekområden för öring förbereddes.

Vi planerar för en fortsättning av restaureringsarbetet i Marsån med biflöden kommande säsong. Vill tacka Vilhelmina kommun och Vilhelmina Övre Allmänning för ett gott och givande samarbete. På återseende 2016.

Magnus Lindberg, Länsstyrelsen Västerbotten

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/restaurering-av-vattendrag/marsan/Pages/default.aspx

https://www.facebook.com/restaurering

Restaurering av flottningsleder, Marsån 2015

På höststämman 2014 beslutade delägarna att Vilhelmina Övre Allmänningsskog skulle gå in som medfinansiär i Länsstyrelsens projekt för restaurering av gamla flottningsleder i bl.a. Marsån och Dainabäcken 2015. Under sommaren har arbetet påbörjats, och här får vi lite närmare information om projektet från Länsstyrelsen:

Marsån inklusive biflöden har som de flesta andra rinnande vattendrag runt om i det skogsrika Västerbottens län, en lång skogshistorisk bakgrund. Förr i tiden när det huggna timret skulle transporteras fram från de stora skogarna användes vattendragen som tranporthjälpmedel. Genom att rensa bort hindrande block/hällor, bygga olika former av ledarmar/stenkistor och räta ut slingrande partier kunde timret lättare transporteras. Dessa s.k. flottningsleder användes flitigt under flera årtionden och effektiviserades allt eftersom. Dainabäcken före

Konsekvenserna av dessa flottningsleder på vattendragen blev bitvis ganska omfattande. Den fysiska miljön var nu helt annorlunda med grundare och snabbare vatten, färre block för fisken att gömma sig bakom och mycket av bottens finare grus och sten, viktigt för både fisk och insekter, var bortspolade. Många ursprungliga arter som öring, flodpärlmussla, utter m.m. fick det nu svårare att klara sig. Marsåns ursprungliga ekosystem var inte som förr.

Men trots effekterna av flottningen hyser Marsån med biflöden fortfarande både stora biologiska som sportfiskemässiga värden. Flodpärlmusslan är en art som har stora krav på sin omgivning och är på många håll både i Sverige och övriga Europa hotad och i vissa fall utrotad. Den är en s.k. indikatorsart, dvs. om det finns livskraftiga bestånd av musslan då vet vi också att vattendraget mår bra och att andra arter finns och frodas (t.ex. öringen). I Marsåns avrinningsområde finns dock musslan fortfarandet kvar i vissa områden, men är i behov av åtgärder för att på sikt bli än mer livskraftig. Ur ett nationellt och internationellt perspektiv är Marsån med biflöden ett viktigt kärnområde för musslan.

Med bakgrund till detta har vi på Länsstyrelsen tillsammans med Vilhelmina Övre Allmänningsskog beslutat att påbörja ett restaureringsarbete, där syftet är att ekologiskt återställa Marsån inklusive dess viktigaste biflöden. Under denna första fas kommer arbetet påbörjas från Fatsjöluspen och nedströms mot Malgomaj. Borttagna strukturer ska återställas/ersättas och ekologiska processer ska så långt det går återskapas. Stora block återförs, avsnörda sidofåror öppnas, grus tillförs lämpliga ställen för öringlek m.m. På sikt kommer flodpärlmusslan och övriga arter kunna ta del av de positiva åtgärderna och bli än mer livskraftiga. I mitten av juli påbörjades det omfattande och krävande arbetet med grävmaskin att försöka återställa Marsån och arbetet kommer pågå, med korta avbrott, till i början av oktober (preliminärt slut den 9 oktober).

Ni är hjärtligt välkommen att besöka oss i fält! Vi har även en facebooksida (Restaurering av vattendrag, Länsstyrelsen Västerbotten) där vi också kontinuerligt uppdaterar det pågående arbetet.

Magnus Lindberg, Länsstyrelsen

(Foto: Magnus Lindberg)