Delägarundersökning

Inom ramen för projektet Baltic Landscape - innovative approaches towards sustainable forested landscapes inleddes under våren 2012 ett samarbete mellan forskare på SLU och styrelsen för Vilhelmina Övre Allmänningsskog (VÖA) med syfte att öka delägarnas delaktighet och nöjdhet genom förbättrad kommunikation mellan styrelse/förvaltning och delägarna. Kunskaperna om allmänningens verksamhet, deltagandet och engagemanget på stämmorna har nämligen avtagit med åren. En bidragande orsak antas vara att allt färre delägare bor på delägarfastigheterna eller inom Vilhelmina kommun. Att hitta nya sätt att informera och kommunicera är därför angeläget och som ett led i det arbetet genomfördes en delägarundersökning under sommaren och hösten 2012. Här presenteras resultat och analyser av delägarundersökningen, liksom en historisk analys av verksamheten inom VÖA baserad på årsrapporterna från VÖA (1952 – 2011) och andra relevanta dokument samt muntlig information från styrelsen och anställd personal.

Faktablad

Rapport