Jakträttsbevis/årskort delägare och inom orten boende

 

Allmänningsskogen 1:1 – Småvilt och björn, 1 juli – 30 juni

Jakträttsbevis delägare, årskort make/maka, sambo och barn till delägare               50 kr

Årskort, inom Allmänningsområdet boende (byar med skältal i Allmänningen)        400 kr

Årskort, ungdom under 25 år skriven inom Vilhelmina kommun                              200 kr

 

Korten kan köpas på https://www.natureit.se/sv/buy/hunting året runt, och gäller jaktår 1 juli - 30 juni.

 

Åseleområdet – Småvilt och björn, 28 sept – 30 juni

 Jakträttsbevis delägare, årskort make/maka, sambo och barn till delägare               50 kr

 Kortet kan köpas på https://www.natureit.se/sv/buy/hunting fr.o.m. 28:e september.

 

Allmänna bestämmelser

Statligt jaktkort krävs http://www.naturvardsverket.se/jaktkort

Jakt enligt jakttabell

Fri avskjutning

Samråd med berört älgjaktlag skall ske före jaktens början under tillåten älgjaktstid

Jakt på björn bedrivas från tid som myndighet beslutat och in till dess att björnjakten avlyses

Karta Dikanäs

Karta Stalon

Karta Åsele 

 

 

 

 

  

 

Stämmohandlingar "vår"stämman 2020

Kungörelse

Dagordning

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Från fg stämma vilande förslag (föreslås hänskjutas till nästa stämma)

 

Så justeras arrendeavgiften:

Enligt arrendeavtalet så justeras arrendeavgiften årligen med hänsyn till förändringen i Konsumentprisindex på grundval av förändringen mellan september månads indextal 2014, och september månads indextal året före respektive avgiftsår.

Indextalen finner du på SCB’s hemsida, tabell KPI fastställda tal, 1980=100

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-faststallda-tal-1980100/

Räkneexempel, arrendeavgift 2020:

Indextalet för september 2019 (året före avgiftsåret) = 335,95

Indextalet för september 2014 = 313,85

Förändringen: 335,95-313,85 = 22,1

Förändringen i procent: 22,1/313,85 = 0,0704 *100 = 7,04%

Förändringen i kronor: 3 300 kr * 0,0704 = 232,32 kr

Ny avgift år 2020: 3 300 + 232,32 = 3 532,32 kr.

Prisomräknaren:

Vill du kolla bara på ett ungefär hur prisökningen ser ut, utan att behöva räkna i indextal, så går det att använda Prisomräknaren på SCB:

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/

Var dock uppmärksam på att välja rätt månad istället för årsmedeltal!

Vi välkomnar delägarna till årets första delägarstämma!

P.g.a pågående coronapandemi försöker vi hålla mötet så kort som möjligt:

  • Ingen förtäring kommer att serveras
  • Styrelsen föreslår att punkt 13, "från föregående stämma vilande förslag", hänskjuts till nästa stämma.

Vi ber er att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid lindriga symtom. Du kan utöva din rösträtt via ombud (fullmakt här).
  • Håll avstånd.

Tid: Fredag 8 aug 2020, kl. 18.00. Registrering från kl. 17.30.

Plats: Saxnäsgården, Marsfjällssalen.

Ärenden: Enligt reglementets 19 §

Stämmohandlingar

Protokoll

 

Styrelsen välkomnar delägarna till årets andra ordinarie Allmänningsstämma!

Tid: Fredag 6 december kl. 18.00, kaffe och registrering från kl. 17.30

Plats: Marsfjäll Mountain Lodge, Saxnäs

Stämmohandlingar

Fullmakt

Protokoll